Sito Principale
CANICATTI'


Collegamenti:
Sommario storico di Canicattì

Accademia del Parnaso

A. Sciascia

Uomini illustri di Canicattì

Miti di Canicattì

Chiese di Canicattì

R.Livatino - A. Saetta

La festa e il culto di san Diego

Cartoline storiche

Foto Storiche 1

Foto Storiche 2

Foto di Canicattì 1

Foto di Canicattì 2

Foto di Canicattì 3

Foto di Canicattì 4

Il Teatro Sociale

Fra Bernardo Maria da Canicattì

Il Prof. V. Palumbo

Il Prof. G. Portalone

Il Barone A. La Lomia

Pirandello a Canicattì

Ten.Col. V. La Carrubba

Occupazione USA di Canicattì

Caduti della Grande Guerra

Decorati della Grande Guerra

Eroi nostri di A. Sardone

Uva Italia di Canicattì

Cartine Topografiche di Canicattì

Informazioni utili

Statuto del Comune di Canicattì
 

PEPPI PACI

Fra i molti verseggiatori di Canicattì, uno dei pochi a meritare davvero il titolo di poeta fu probabilmente Peppipaci.
“Poche le notizie biografiche” - afferma Gaetano Augello nel libro libro l’Accademia del Parnaso e la poesia di Peppi Paci. “La famiglia, i cosiddetti "Paciuotti", era una famiglia di artigiani.
Peppi Paci, esile di costituzione, esercitò la professione di sarto”.
La sua grande abilità di poeta è testimoniata dalla raccolta Mascari di Paci. “Il titolo dell'opera” - spiega ancora Augello - “è collegato ad una delle attività esercitata anticamente dai Paciuotti: essi preparavano raffigurazioni in creta, cartapesta e cera. Le maschere di cartapesta erano usate soprattutto a carnevale per mettere in ridicolo personaggi e fatti di attualità. A ciò fa riferimento il poeta per spiegare il titolo della sua raccolta”. Com’è noto, i caratteri della sua produzione lirica si radicano nel genere satirico. Peppipaci privilegia la satira non come esercizio di stile ma soprattutto come critica del costume, e attesta infatti una rara capacità di parodiare scene e personaggi tratti dal quotidiano per muovere al riso, ma ad un riso che sconfina spesso nel dramma esistenziale e nel tragico, humour pensoso che aiuta la riflessione invece di annegarla in un mare di motti e facezie.
Nonostante la vocazione umoristica, Peppipaci fu sempre più poeta che satirico, e come tale assume un posto di primo piano nell’ambito dei classici canicattinesi. Con un paragone piuttosto blasfemo ma efficace, Peppipaci è un po’ il nostro Dante, crudele maestro d’invettive ma anche di alta poesia.
Domenico Turco


POESIE SCELTE

GENTI A LA BANNA DINTRA

 

Un tali, ca s’avviva ‘mbriacatu,

si ju alluggiàri infìni a la lucanna,

unni truvà a n’autru curcatu,

ca dunmva vutatu di dda banna.

 

‘N’òcchiu di vitru aviva stu cumpagnu,

ca pi li fatti so s’era livatu,

e tra un bicchieri d’acqua misi a bagnu,

supra lu commadinu a lu so latu.

 

Ma chiddu alluciatizzu ed assitatu,

cridennu ca fussi acqua sulamenti,

s’asciuca ddu bicchieri,tuttu a un ciatu,

si curca e dormi pò tranquillamenti.

 

Partì a la prima cursa, a lu matinu,

lassannu lu cumpagnu addummisciùtu,

 chi quannu si sviglià, chiddu scintinu,

l’occhiu ‘un truvannu, ristà sbiguttutu.

 

Ianiu a l’amicu ca ‘un pinsava nenti,

la sbornia oramai c’era passata, quannu bisognu appi, finalmenti,

di ddu surbizzu... nni la ritirata...

 

Cu sforzi e cu dulura ‘un potti jri,

pirchi si ‘ntisi d’èssiri…. attuppatu;

mannà a chiamari un medicu pi diri:

«Mi visitassi, ca sugnu malatu».

 Lu quali, prima accumincia osservari,

lu stomacu, battennu in ogni latu,

 e ‘na dumanna ‘nfinì vosi  fari,

si ficudìnnii, a casu, avìa mangiatu.

 

...Guardannu lu darreri, finalmenti,

lu medicu ristà senza palora!

Po’ dissi: -  Ma cca dintra cci su genti!…

e cci nn’è unu... ca talia fora!

 

 

LU VARBERI A TEMPI ANTICHI

 

 

Era in usu, anticu stili,

ca pi ‘nsigna di mistieri,

lu punzeddu e lu vacili

mittìa fora lu varberi.

 

Lu varberi, anticamenti,

era quasi prufissioni;

salassava, tirava denti,

chiddi tinti e chiddi boni.

 

Appizzava li sanguetti,

canuscìa midicamenti,

e cu scoppi e cu lanzetti,

ci campava onestamenti.

 

Si sbarbava un parrucciànu,

ca li gargi avìa a fussuni

a ddu bonu cristìanu,

ci mittìa ‘mmucca lu pruni.

 

Ora avvinni, ‘na jurnata,

ca un clienti chi sbarbava,

pi ‘mprov-visa tussiàta,

chiddu pruni si cuddava.

 

Di spaventu n’arrisanta!

Ma lu mastru lu cunforta:

-         Chissu è nenti, nun si scanta,

po’ dumani... mi lu porta.

 

Puru ajeri, ad un clienti

comu a lei cci capità:

lu jtta... filicimenti...

chissu stessu... e lu purtà.

 

 

LA JLATINA

 

 

 

Un jomu, s’accattà, ‘na mezza testa

di porcu, e si la fici a jlatina;

la misi pi quagliari, e farla lesta,

fora a lu finisciùni. A la matina

 

primu pinzeri, appena fu susùtu,

di talijari, e custatà ‘stu fattu:

‘nni la nuttata ci aviva sparutu

la jlatina cu tuttu lu piattu!

 

Appi suspetti ca fu lu scarparu,

un so vicinu, ca l’avia arrubatu,

e l’avvicina, masticannu amaru,

dicènnuci, chiuttostu siddiatu:

 

Dicu:   la jlatina, chi fa quaglia,

s’è misa a lu sirenu, tra un piattu?

- Sicuru! cu stu friddu! certu quaglia!

- E a mia mi squaglià... com’è stu fattu?

 

 

LU GRAN SBAGLIU

 

 

Quannu Domineddiu si fu addunatu,

d’Adamu ed Eva lu piccatu fattu,

si l’ammattì davanti, e poi sdignatu,

li jttà fora, dùnnucci lu sfrattu!

 

E dissi ad Eva: «Tu sti mali vogli,

li scuntirài, mentri munnu esisti;

parturirai cu l’atroci dogli,

pi tuttu lu gran dannu ca facisti!

 

A ttia Adamu, sorti miseranna

ti tocca, e ccu suduri lu travàgliu,

senza aspittari di ‘ncelu la manna».

 

Ma nun vi pari ca fici un gran sbàgliu,

lu Patriternu, a dari ‘sta cunnanna?

Veru castigu... è quannu ‘un c’è travagliu!

 

 

 

 

 

 

LU VERU SCECCU

 

 

 

Patri Lu Bruttu era un sacerdoti

senza malizia e troppu simpliciuni;

ma nni sparava grossi, tanti voti,

e cci ‘mmiscava a Diu, pi paraguni.

 

‘Na vota, ca a capizzu si truvava

d’un poviru viddanu muribunnu,

li Sacramenti cci sumministrava,

prima ca si nni jssi a l’autru munnu.

 

Lu sceccu, a la vicina mangiatura,

tutt’a d’un trattu, cumincià a ragliari,

e veramenti fu ‘na stunatura,

nni du momentu gravi a disturbari.

 

Lu muribunnu angustiatu attenta,

tuttu lu tempu ca lu sceccu ràglia,

po’ penza a so muglieri e si lamenta,

la chiama e dici: «Dunacci la paglia».

 

Patri Lu Bruttu, dici risintitu:

«Chi penzi pi lu sceccu, amicu miu,

cunfèssati cu mmia, beddu pulitu;

lu veru sceccu, a stu momentu, è Diu!»

 

 

E’ CACCA!

 

 

 

N’autra vota, mentri cilibrava

la Santa Missa, quannu vinni l’ura

di la Cumunioni, s’accustava

‘na donna, e ‘n brazza, la so criatura.

 

Chi quannu vitti c’ognedunu stava

cu vucca aperta, e poi ad ammuccari

cci parsi, a lu ‘nnuccenti, ca cci dava

a tutti ‘na cusuzza di mangiari.

 

E comu propriu fu vicinu ad iddu,

a lu piattinu subitu s’attacca;

patri Lu Bruttu grida: «Ah picciriddu!

chista ‘un si mangia, beddu miu, è cacca!»

 

 

 

 

L’OCHI DI PALERMU

 

 

 

‘N Palermu, a lu fistinu,

un riccu paisanu,

purtava pi la manu un beddu figliu so.

 

E certi signurini….

‘ncuntraru pi li strati,

cu facci appitturati,

vistuti…. all’airò.

 

- Papà, chi sunnu chissi?

cci vosi addumannari.

- Sunn’ochi... un ci badari,

rispusi, e si zzittì.

 

Pinsà lu figliu, allura:

‘sta cosa nun mi gana,

mi pari cosa strana,

ca l’ochi su accussì!

 

Crisciutu lu picciottu,

duvitti arriturnari

‘n Palermu a studiari,

a l’Università.

 

Lu patri arraccumanna d

i fari sagrifìzii,

e dàricci nutizii,

di chidda gran cità.

 

Scrissi di ddà lu flgliu:

«Bedda è Palermu, o patri,

cc’è villi, cc’è tiatri,

e tanti nuvità...

 

Cc’è cursi di cavaddi,

cci sunnu festi e jiochi,

ma ccbiù di tuttu... l’ochi...

mi piacinu... papà!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCI

 

Lu scuru ca veni ogni sira

e sempri a chidd’ura s’aggira.

 voL diri ca un jornu finì!

 

Dumani matinu c’agghiòrna

lu suli di novu ritorna,

e sempri sarà d’accussì!

 

E poi, a la stessa manera

pinsera... pinsera... pinsera...

pi tutta la vita cci nn’è!

 

Sultantu d’appressu a la morti

si spera benigna la sorti:

la luci di certu dda cc’è.

 

 

 


solfano@virgilio.it


Pagina Principale CANICATTI'