Uomini illustri di Canicattì:

P.G.La Lomia

Mons.B. La Vecchia

Mons. A. Ficarra

Dottor A. Sciascia

Avv. V. Macaluso

Prof. C. A. Sacheli

Barone F. Lombardo

Sen. Salvatore Gangitano

Cap. Giovanni Ippolito

Ten. Col. V. La Carrubba

Padre A. Brucculeri

Sen. S. Sanmartino

Farmacista D. Cigna

Canonico D. Sammarco

Fra Bernardo M. Cassaro

Avv. F. Macaluso

Peppipaci

Avv.G.Guarino Amella

Giudice R. Livatino

Giudice A. Saetta

Avv. G. Alaimo

Prof. V. Palumbo

Prof. F. Gangitano

Gen. L. Gangitano

Gioacchino La Lomia

Collegamenti:

Uomini illustri di Canicattì

Sommario storico di Canicattì

Accademia del Parnaso

A. Sciascia

Miti di Canicattì

Chiese di Canicattì

Cartoline Storiche

Foto di Canicattì 5

Foto panoramiche di Canicattì

R.Livatino - A. Saetta

Informazioni utili
 


Giuseppe Paci, in arte PeppipaciGiuseppe Paci, in arte Peppipaci (Canicattì 1890 - Padova 1967), il poeta cantore della "Secolare Accademia del Parnaso Canicattinese", uomo ricco di "verve" e di "humour". Faceva il sarto, o meglio lo stilista, e la sua sartoria nella piazza centrale di Canicattì, in quello che comunemente si chiama Palazzo Ferreri, era molto apprezzata e frequentata. Di lui ci restano due raccolte poetiche molto popolari, oltre che numerose liriche sparse. Dei suoi due libri di poesie l'uno ha per titolo "Mascari di Paci" e l'altro "La scecca di patri Decu".Foto e didascalie
di Diego Lodato


Poesie scelte

Lu varberi a tempi antichi

Era in usu, anticu stili,
ca pi ‘nsigna di mistieri,
lu punzeddu e lu vacili
mittìa fora lu varberi.

Lu varberi, anticamenti,
era quasi prufissioni;
salassava, tirava denti,
chiddi tinti e chiddi boni.

Appizzava li sanguetti,
canuscìa midicamenti,
e cu scoppi e cu lanzetti,
ci campava onestamenti.

Si sbarbava un parrucciànu,
ca li gargi avìa a fussuni
a ddu bonu cristìanu,
ci mittìa ‘mmucca lu pruni.

Ora avvinni, ‘na jurnata,
ca un clienti chi sbarbava,
pi ‘mprovvisa tussiàta,
chiddu pruni si cuddava.

Di spaventu n’arrisanta!
Ma lu mastru lu cunforta:
Chissu è nenti, nun si scanta,
po’ dumani... mi lu porta.

Puru ajeri, ad un clienti
comu a lei cci capità:
lu jtta... filicimenti...
chissu stessu... e lu purtà.


L'ochi di Palermu

'N Palermu, a lu fistinu,
un riccu paisanu,
purtava pi la manu
un beddu figliu so.
E certi signurini...
'ncuntraru pi li strati,
cu facci appitturati,
vistuti... all'airò.
Papà, chi sunnu chissi?
cci vosi addumannari
Sunn'ochi... un ci badari,
rispusi, e si zzittì.
Pinsà lu figliu, allura:
'sta cosa nun mi gana,
mi pari cosa strana,
ca l'ochi su accussì!
Crisciutu lu picciottu,
duvitti arriturnari
'n Palermu a studiari,
a l'Università.
Lu patri arraccumanna
di fari sagrifizii,
e dàricci nutizii,
di chidda gran cità.
Scrissi di ddà lu figliu:
«Bedda è Palermu, o patri,
cc'è villi, cc'è tiatri,
e tanti nuvità...
Cc'è cursi di cavaddi,
cci sunnu festi e giochi,
ma cchiù di tuttu... l'ochi...
mi piacinu... papà!».


Lu veru sceccu

Patri Lu Bruttu era un sacerdoti
senza malizia e troppu simpliciuni;
ma nni sparava grossi, tanti voti
e cci 'mmiscava a Diu, pi paraguni.

'Na vota, ca a capizzu si truvava
d'un poviru viddanu muribunnu
li Sacramenti cci sumministrava,
prima ca si nni jssi a l'autru munnu.
Lu sceccu, a la vicina mangiatura,
tutt'a d'un trattu, cumincià a ragliari,
e veramenti fu 'na stunatura,
nni du momentu gravi a disturbari.

Lu muribunnu angustiatu attenta,
tuttu lu tempu ca lu sceccu ràglia,
po' penza a so muglieri e si lamenta,
la chiama e dici: «Dunacci la paglia».
Patri Lu Bruttu, dici risintitu:
«Chi penzi pi lu sceccu, amicu miu,
cunféssati cu mmia, beddu pulitu;
lu veru sceccu, a stu momentu, è Diu!».


Chi diavulu cc'è

E n 'autra vota, apriri nun putiva
lu tabirnàculu all'altaru maggiuri;
la chiavi, sa pirchì, nun ci trasiva,
ca n 'esciri duviva a lu Signuri

La batti, Pi cusà quarchi muddica;
ci sciuscià, la ritorna ad appizzari,
ma inutili; riprova, s'affatica,
suda, arrussica, cumincia a sbruffari...

Dici a lu sagristanu, ch'è prisenti:
- E' chista, o nun è chista? cu lu sapi?
- Sissignura, ch'è chissa certamenti!
- Ma chi diavulu cc'è, ca nun si grapi?


Parti di cunsulazioni

- Adà... chi c'è permissu, o donna Rosa!
- Oh facci novi... agghiri sti vijola?
vossia trasi, s'assetta, chi c'è cosa?
- Nenti: ci vinni a diri 'na parola.

- Vossia parla, ma 'nn 'avi a diri nenti
si mi trova la casa 'mmezzu ancora!
- Ma cchi discursi fa, o puramenti
comu nni stammu canuscennu ora?

- Ci dugnu parti 'i cunzulazioni,
ch'haiu a me' figliu Pippineddu... zitu!
Veramenti 'un l'avia sta 'ntinzioni,
lu fazzu ca mi sembra lu partitu.

- Daveru? e cu è la zita? mi lu dici?
La zita è Dichinedda la Farina,
niputi di Pippina la Binnici;
sta muru 'mmezzu di la Farranchina.

La canusciu, com'è; 'na bedda figlia;
pulita, massaruna e studiata;
fa la sartina; 'na brava famiglia,
civili, onesta e... bona cumminata!

Mancu me figliu è un malu cristianu...
e cu si piglia ad iddu... s'arrizzetta...
cu la bedd'arti ch'avi nni li manu,
mantèniri la po' cu sarvietta.

- Prosita, veru; mi cunzolu tantu
pi Pippineddu ch'è un carusu d'oru;
ca nun lu dicu pi fàricci un vantu,
ma ssu so figliu va cchiù d'un tisoru.

- Adà... chistu è lu munnu, c'ammu a fari…
sennu si sapi ca si fa ssa via,
o primu, o doppu, iu l'avia a 'nguaggiari.
Va, mi nni vàiu, salutu a vossia


Genti a la banna dintra

Un tali, ca s'aviva 'mbriacatu,
si ju alluggiàri infini a la lucanna,
unni truvà a n 'autru curcatu,
ca durmiva vutatu di dda banna.

'N'òcchiu di vitru aviva stu cumpagnu,
ca pi li fatti so s'era livatu,
e tra un bicchieri d'acqua misi a bagnu,
supra lu commadinu a lu so latu.

Ma chiddu alluciatizzu ed assitatu,
cridennu ca fussi acqua sulamenti,
s'asciuga ddu bicchieri, tuttu a un ciatu,
si curca e dormi pò tranquillamenti.

Partì a la prima cursa, a lu matinu,
lassannu lu cumpagnu addummisciùtu,
chi quannu si sviglià, chiddu scintinu,
l'occhiu 'un truvannu, ristà sbiguttutu.

Iamu a l'amicu ca 'un pinsava nenti,
la sbornia oramai c'era passata,
quannu bisognu appi, finalmenti,
di ddu surbizzu... nni la ritirata...

Cu sforzi e cu dulura 'un potti jri,
pirchì si 'ntisi d'éssiri... attuppatu;
mannà a chiamari un medicu pi diri:
«Mi visitassi, ca sugnu malatu».

Lu quali, primu accumincià osservari
lu stomacu, battennu in ogni latu,
e 'na dumanna 'nfini vosi fari,
si ficudinnii, a casu, avia mangiatu.

Guardannu lu darreri, finalmenti,
lu medicu ristà senza palora!
Po' dissi: - a cca dintra cci su genti!…
e cci nn'è unu... ca talia fora!


Pagamentu in natura

'N'avvucatu, umanitàriu,
rispittava li clienti;
si pagava l'onoràriu,
in natura sulamenti.

'Na jurnata ci acchianava
un bon omu, pi cunsìgliu,
e lu prezzu addumannava,
pila causa d'un fìgliu.

- Si 'un aviti li dinari,
mi sguttati tu travagliu,
e lu debitu 'un vi pari.

- Ma, signuri, lei la sbagliu,
cci rispusi ddu scintinu:
…l'arti mia... è lu bicchinu!


Mezz'ovu

Mi porta un ovu friscu, ogni matina,
'na vicina di casa, vicchiaredda;
è l'ovu ca cci la la so gaddina,
l'unica ca pussedi, puvuredda.

'Na gaddina massara ch'è 'na gioia,
com'idda dici, sta sem pri assittata;
cci la 'n'ovu a lu jornu e nun s'annoia
e carcaria po', tanta assirbata!


Ma sabatu mi vitti prisintari,
un uviceddu ch'era veru nicu.
Iu ci dissi: è mezz'ovu, a quantu pari!

M'arrispunni.. Si voli cci lu dicu:
la me' gaddina, comu lei ha vistu,
oggi fici lu sabatu.. .fascistu!


Gnuranza

Un paisanu, un pezzu di minnali,
ca mai aviva jutu a la cità,
appi biso gnu d'jri 'ntribunali,
'na causa avennu pi 'n'eredità.
E comu n 'alluccutu tali java
lu tempiu di la liggi, cu rispettu,
e a 'na figura l'occhiu s'ammirava,
ch'era pittata 'ncentru di lu tettu.

'Na pinna d'oca, un libru e 'na vilanza,
chiddu disi gnu ni rapprisintava;
­e lu mischinu, pi la so gnuranza,
spiegazioni ad unu addumannava.

Dissi l'osceri: - Quella arrapprisenta
la Giostizia che pisa con coscienza;
il magistrato con l'oricchia attenta,
e colla pinna scrive la sintenza.

-Ora capisciu tutta la 'mpurtanza!
ma c'è 'na cosa ca nun mi convinci:
Si la liggi si fa cu la vilanza,
difficili nun è ca chista 'un 'mpinci?

Chi quasi sem pri cu mania li pisi,
ad arrubbari piglia un certu gustu:
Li putiara di lu me' paisi,
nun m'hannu datu mai… lu lisu giustu!


È cacca!

N'autra vota, mentri cilibrava
la Santa Missa, quannu vinni l'ura
di la Cumunioni, s'accustava
'na donna, e 'n brazza, la so criatura.

Chi quannu vitti c'o gnedunu stava
cu vucca aperta, e poi ad ammuccari:
cci parsi, a lu 'nnuccenti, ca cci dava
a tutti 'na cusuzza di mangiari.

E comu propriu fu vicinu ad iddu,
a lu piattinu subitu s'attacca;
patri Lu Bruttu grida: «Ah picciriddu!
chista 'un si mangia, beddu miu, è cacca!»


La jlatina

Un jornu, s'accattà, 'na mezza testa
di porcu, e si la fici a jlatina;
la misi Pi quagliari, e farla lesta,
fora a lu finisciùni. A la matina

primu pinzeri, appena fu susutu,
di talijari, e custatà 'stu fattu:
nni la nuttata ci aviva sparutu
la jlatina cu tuttu lu piattu!

Appi suspettu ca fu lu scarparu,
un so vicinu, ca l'avia arrubatu,
e l'avvicina, masticannu amaru,
dicènnuci, chiuttostu siddiatu:

Dicu: la jlatina, chi fa quaglia,
s'e misa a lu sirenu, tra un piattu?
- Sicuru! cu stu friddu! certu quaglia!
- E a mia mi squaghà!… com'è stu fattu?


SI LA MANGIA' LU GATTU!

Patri Cupani, un gran predicaturi,
ca sbalordiva cu la so' eloquenza,
nì li predichi so' mittia timuri
a cu 'un vulia fari pinitenza.

In tempi di Quaresima ca usava
di fari l'esercizi spirituali,
certi efficaci mezzi sgugitava
cu accorgimenti veru originali.

Un jornu ca la predica trattava
supra lu Spirdu Santu e sua potenza,
cu lo so' sagristanu s'appattava
facennu sta seguenti cunfidenza:

< una palumma, ni lu tettu mortu
porta sta palummeddra, e di ddra attenta
di la buca ca c'e, e stai accortu.

Quannu mi senti diri pridicannu:
< tu molla la palumma, ca vulannu
dintra la chesa simbrira un incantu>>.

Un gattu ca ddra supra bazzicava
di mmanu la palumma ci arrubà,
scappannu pi li tetti, e la mangiava
senza misericordia e pietà.

E quannu vinni l'ura stabilita,
e lu parrinu chiama: <>,
lu sagristanu cu facci avvilita
di la buca s'affaccia chinu di scantu.

Siccomu lu parrinu ripitiva:
<>
Si 'ntisi alta 'na vuci ca diciva:
«Nun scinni, no; si la mangià lu gattu!»


Pagina Principale CANICATTI'